ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

32

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

2

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 0 /0%
1.2. นร.1 - 20 /0%
1.3. นร.21 - 40 /0%
1.4. นร.41 - 60 /0%
1.5. นร.61 - 80 /0%
1.6. นร.81 - 100 1 /3%
1.7. นร.101 - 120 1 /3%
รร.เปิด อ.3 ขวบ

7

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

32

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

32

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

8

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

1

ตาราง

571

ห้องเรียน
-8
ตาราง

15,357

นักเรียน
-507
ตาราง
นร.ปฐมวัย

2,655

-54
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

11,176

-438
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

1,215

-21
ตาราง
นร.ม.ปลาย

311

6
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6 -42.84

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

52.75

NT ป.3 (ดี ) 52.75

สพฐ. 52.11

0.64

ประเทศ 52.80

-0.049999999999997

ตาราง

73.60

RT ป.1 (ดี ) 73.6

สพฐ. 70.67

2.93

ประเทศ 71.38

2.22

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

1,343

ครูและบุคลากร

สนง.
66
รร.
1,277
ตาราง

20

เกษียณอายุ 2566

สนง.
3
รร.
17
ตาราง

1,343

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ24 /75%
ปฐมวัย - ม.ต้น7 /22%
ปฐมวัย - ม.ปลาย1 /3%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 2 /6%
ขนาดกลาง 24 /75%
ขนาดใหญ่ 4 /13%
ขนาดใหญ่พิเศษ 2 /6%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 2 /6%
ขนาดที่ 2 9 /28%
ขนาดที่ 3 3 /9%
ขนาดที่ 4 11 /34%
ขนาดที่ 5 5 /16%
ขนาดที่ 6 1 /3%
ขนาดที่ 7 1 /3%
นร.จบการศึกษาขั้น ป.6 ปี 2564/ 2,060 คน
นร.จบการศึกษา ม.3 : ปี 2564/ 380 คน
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 177 /47%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 75 /20%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 6 /2%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 33 /9%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 80 /21%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 7 /2%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ 1 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 1 /0%
นร.จบการศึกษา ม.6 : ปี 2564/ 93 คน
มหาวิทยาลัยของรัฐ 65 /70%
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 1 /1%
มหาวิทยาลัยของเอกชน 18 /19%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 6 /6%
สถาบันทหาร 1 /1%
สถาบันอื่น ๆ 1 /1%
รับจ้างทั่วไป 1 /1%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2563 2564 2565
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
 • นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ
 • นายยุทธนา พรทิพย์
 • นางสาวศิริทิพพา ถ้ำเจริญ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • นางสายพิน งามสง่า
 • นายยุทธนา พรทิพย์
 • นางสาวศิริทิพพา ถ้ำเจริญ
32 โรงเรียน

2 อำเภอ
เมืองนนทบุรี

22 โรงเรียน

ตาราง
บางกรวย

10 โรงเรียน

ตาราง

3 เครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนบางกรวย

10 โรงเรียน

ตาราง
9 ถนน รัตนาธิเบศร์ บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
Version.2022.2.KAOPUNHOT