ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

32

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

5

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน /0%
1.2. นร.1 - 20 /0%
1.3. นร.21 - 40 /0%
1.4. นร.41 - 60 /0%
1.5. นร.61 - 80 /0%
1.6. นร.81 - 100 2 /6%
1.7. นร.101 - 120 3 /9%
รร.เปิด อ.3 ขวบ

7

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

32

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

32

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

8

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

1

ตาราง

576

ห้องเรียน
ตาราง

15,099

นักเรียน
-196
ตาราง
นร.ปฐมวัย

2,699

-8
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

10,797

-226
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

1,261

36
ตาราง
นร.ม.ปลาย

342

2
ตาราง

32

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
5
กลาง
22
ใหญ่
3
ใหญ่พิเศษ
2
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.
DATA MAX .500  

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

1

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

14

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2568

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

สภาพอัตรากำลัง/รร.

ก่อน 1 ตค.
nan%
ตั้งแต่ 1 ตค.
nan%
ก่อน 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
0
ตั้งแต่ 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
0
by HRMS  
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ24 /75%
ปฐมวัย - ม.ต้น7 /22%
ปฐมวัย - ม.ปลาย1 /3%
รร.จำแนกขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก (0 - 120) 5 /16%
ขนาดกลาง (121 - 600) 22 /69%
ขนาดใหญ่ (601 - 1500) 3 /9%
ขนาดใหญ่พิเศษ (ตั้งแต่ 1501 ขึ้นไป) 2 /6%
รร.จำแนกขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 (0 - 120) 5 /16%
ขนาดที่ 2 (121 - 200) 8 /25%
ขนาดที่ 3 (201 - 300) 1 /3%
ขนาดที่ 4 (301 - 499) 11 /34%
ขนาดที่ 5 (500 - 1499) 5 /16%
ขนาดที่ 6 (1500 - 2499) 1 /3%
ขนาดที่ 7 (ตั้งแต่ 2500 ขึ้นไป) 1 /3%
รร.จำแนกขนาดโรงเรียน - เกณฑ์บุคคล
ขนาดเล็ก (0 - ) /0%
ขนาดกลาง (1 - ) /0%
ขนาดใหญ่ (1 - ) /0%
ขนาดใหญ่พิเศษ (ตั้งแต่ 1 ขึ้นไป) 32 /100%
นร.จบการศึกษาขั้น ป.6 ปี 2566 (2038 คน)
นร.จบการศึกษา ม.3 ปี 2566 (381 คน)
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 115 /30%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 93 /24%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 7 /2%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 7 /2%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 24 /6%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 113 /30%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 16 /4%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ 2 /1%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 4 /1%
นร.จบการศึกษา ม.6 ปี 2566 (87 คน)
มหาวิทยาลัยของรัฐ 39 /45%
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 2 /2%
มหาวิทยาลัยของเอกชน 19 /22%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 20 /23%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 2 /2%
รับราชการ 2 /2%
ค้าขาย ธุรกิจ 3 /3%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2565 2566 2567
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.จำแนกตาม. ความขาดแคลน
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
 • นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ
 • นางสาวชัญญ์ธนัน ธงชัยวัทน์ธนัน
 • นางสาวอรชุมา หอมจันทร์
 • นางสาวกมลนัทธ์ นามี
 • นางสาวศิริทิพพา ถ้ำเจริญ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • นางสาวศิริทิพพา ถ้ำเจริญ
 • นางสาวกมลนัทธ์ นามี
 • นางสายพิน งามสง่า
32 โรงเรียน

2 อำเภอ
เมืองนนทบุรี

22 โรงเรียน

ตาราง
บางกรวย

10 โรงเรียน

ตาราง

3 เครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนบางกรวย

10 โรงเรียน

ตาราง
9 ถนน รัตนาธิเบศร์ บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
Version.