ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

32

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

4

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 0 /0%
1.2. นร.1 - 20 /0%
1.3. นร.21 - 40 /0%
1.4. นร.41 - 60 /0%
1.5. นร.61 - 80 /0%
1.6. นร.81 - 100 1 /3%
1.7. นร.101 - 120 3 /9%
รร.เปิด อ.3 ขวบ

7

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

32

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

32

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

8

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

1

ตาราง

580

ห้องเรียน
10
ตาราง

15,374

นักเรียน
-35
ตาราง
นร.ปฐมวัย

2,752

131
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

11,056

-180
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

1,237

-1
ตาราง
นร.ม.ปลาย

329

15
ตาราง

32

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
4
กลาง
23
ใหญ่
3
ใหญ่พิเศษ
2
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6 -35.14

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3 -35.13

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

56.45

NT ป.3 (ดี ) 3.7

สพฐ. 52.07

4.38

ประเทศ 52.50

3.95

ตาราง

81.58

RT ป.1 (ดีมาก) 7.98

สพฐ. 77.22

4.36

ประเทศ 77.28

4.3

ตาราง

1

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

14

BEST PRACTICES

ตาราง

1,352

ครูและบุคลากร

สนง.
76
รร.
1,276
ตาราง

21

เกษียณอายุ 2567

สนง.
3
รร.
18
ตาราง

1,352

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ24 /75%
ปฐมวัย - ม.ต้น7 /22%
ปฐมวัย - ม.ปลาย1 /3%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 4 /13%
ขนาดกลาง 23 /72%
ขนาดใหญ่ 3 /9%
ขนาดใหญ่พิเศษ 2 /6%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 4 /13%
ขนาดที่ 2 7 /22%
ขนาดที่ 3 3 /9%
ขนาดที่ 4 10 /31%
ขนาดที่ 5 6 /19%
ขนาดที่ 6 1 /3%
ขนาดที่ 7 1 /3%
นร.จบการศึกษาขั้น ป.6 ปี 2565 (1,877 คน)
นร.จบการศึกษา ม.3 ปี 2565 (376 คน)
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 129 /34%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 106 /28%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 10 /3%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 9 /2%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 30 /8%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 80 /21%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 6 /2%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ 1 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 4 /1%
อื่นๆ 1 /0%
นร.จบการศึกษา ม.6 ปี 2565 (97 คน)
มหาวิทยาลัยของรัฐ 81 /84%
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 1 /1%
มหาวิทยาลัยของเอกชน 11 /11%
รับจ้างทั่วไป 3 /3%
อื่น ๆ 1 /1%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
 • นายปารณทัตต์ แสนวิเศษ
 • นางสาวชัญญ์ธนัน ธงชัยวัทน์ธนัน
 • นางสาวอรชุมา หอมจันทร์
 • นางสาวกมลนัทธ์ นามี
 • นางสาวศิริทิพพา ถ้ำเจริญ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • นางสาวกมลนัทธ์ นามี
 • นางสายพิน งามสง่า
 • นางสาวศิริทิพพา ถ้ำเจริญ
32 โรงเรียน

2 อำเภอ
เมืองนนทบุรี

22 โรงเรียน

ตาราง
บางกรวย

10 โรงเรียน

ตาราง

3 เครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 1

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนเมืองนนท์ 2

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนบางกรวย

10 โรงเรียน

ตาราง
9 ถนน รัตนาธิเบศร์ บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
Version.2023.1.KAOPUNHOT